Gióp 37:9 - Bản dịch Truyền thống
Từ các lầu các phương nam bão tuôn tới, Và gió bắc dẫn lạnh lẽo đến.