Gióp 36:27 - Bản dịch Truyền thống
Vì Ngài thâu hấp các giọt nước: Rồi từ sa mù giọt nước ấy bèn hóa ra mưa,