Gióp 33:15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài phán trong chiêm bao, trong dị tượng ban đêm, Lúc người ta ngủ mê, Nằm ngủ trên giường mình;