Gióp 33:14 - Bản dịch Truyền thống
Vì Đức Chúa Trời phán một lần, Hoặc hai lần; nhưng người ta không để ý đến.