Gióp 31:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nguyện Đức Chúa Trời cân tôi trên cân thăng bằng, Thì Ngài sẽ nhìn biết sự thanh liêm của tôi.