Gióp 28:8 - Bản dịch Truyền thống
Thú dữ không hề bước trên nó, Sư tử chẳng có đi ngang qua đó.