Gióp 28:11 - Bản dịch Truyền thống
Người ngăn nước sông để chẳng rịnh ra; Đem ra sáng điều chi ẩn bí.