Gióp 26:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng trụ của các từng trời rúng động, Và sững sờ khi Đức Chúa Trời hăm dọa.