Gióp 26:11 - Bản dịch Truyền thống
Nhưng trụ của các từng trời rúng động, Và sững sờ khi Đức Chúa Trời hăm dọa.