Gióp 25:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ai cai được số của đạo binh Chúa? Có ai mà ánh sáng Ngài không chói đến sao?