Gióp 24:9 - Bản dịch Truyền thống
Có người cướp kẻ mồ côi cha còn bú; Bắt thế chưng áo trên mình kẻ nghèo;