Gióp 24:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Có người cướp kẻ mồ côi cha còn bú; Bắt thế chưng áo trên mình kẻ nghèo;