Gióp 24:3 - Bản dịch Truyền thống
Chúng cướp dẫn lừa của kẻ mồ côi, Lấy bò của người góa bụa làm của cầm.