Gióp 21:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Há năng xảy ra chúng nó phải như rơm trước gió, Như trấu bị bão cất đi sao?