Gióp 20:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nó bay đi như một cơn chiêm bao, không ai gặp nó lại; Thật, nó sẽ biết mất như dị tượng ban đêm.