Gióp 20:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Thì sự thắng hơn của kẻ ác không có lâu, Và sự vui mừng của kẻ vô đạo chỉ một lúc mà thôi.