Gióp 20:28 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hoa lợi của nhà nó sẽ bị đem đi mất, Tài sản nó sẽ bị trôi đi trong ngày thạnh nộ của Chúa.