Gióp 18:5 - Bản dịch Truyền thống
Thật ánh sáng kẻ ác sẽ tắt đi, Ngọn lửa của hắn không chói nữa.