Gióp 17:13 - Bản dịch Truyền thống
Nếu tôi trông cậy âm phủ làm nhà tôi, Nếu tôi đặt giường tôi tại nơi tối tăm;