Gióp 1:20 - Bản dịch Truyền thống
Gióp bèn chổi dậy, xé áo mình, và cạo đầu, đoạn xấp mình xuống đất mà thờ lạy,