Nê-hê-mi 6:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Tôi nói: một người như tôi đây sẽ chạy trốn ư? Người nào như tôi đây vào trong đền thờ mà lại được sống sao? Tôi không vào đâu.