Nê-hê-mi 4:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi, và lập kẻ ngày và đêm canh giữ họ.