Nê-hê-mi 4:9 - Bản dịch Truyền thống
Nhưng chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi, và lập kẻ ngày và đêm canh giữ họ.