E-xơ-ra 1:10 - Bản dịch Truyền thống
ba mươi các chén vàng, bốn trăm mười cái chén bạc thứ hạng nhì, một ngàn cái khí dụng khác.