2 Sử ký 7:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nếu ta đóng các từng trời lại, không cho mưa xuống, khiến cào cào phá hại thổ sản, và giáng ôn dịch giữa dân sự ta;