2 Sử ký 34:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Trong các thành của Ma-na-se, của Ep-ra-im, và của Si-mê-ôn, cho đến Nép-ta-li khắp chung quanh các nơi đổ nát,