2 Sử ký 33:23 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Người không hạ mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va như Ma-na-se, cha người, đã làm; nhưng người càng thêm phạm tội.