2 Sử ký 32:20 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vua Ê-xê-chia, và tiên tri Ê-sai, con trai A-mốt, cầu nguyện về việc này, và kêu la thấu đến trời.