2 Sử ký 32:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Sau các việc này và sự thành tín này, thì San-chê-ríp loán đến trong xứ Giu-đa, vây các thành bền vững, có ý hãm lấy nó.