2 Sử ký 28:22 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Trong cơn hoạn nạn, vua A-cha lại càng phạm tội cùng Đức Giê-hô-va;