2Sử Ký 28:17 - Bản dịch Truyền thống
Vì dân Ê-đôm đã trở lại đánh Giu-đa và bắt dẫn những phu tù về.