2 Sử ký 28:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì dân Ê-đôm đã trở lại đánh Giu-đa và bắt dẫn những phu tù về.