2Sử Ký 25:11 - Bản dịch Truyền thống
A-ma-xia làm dạn dĩ, kéo dân sự mình đến trũng Muối, đánh một vạn người của dân Sê -i-rơ.