2Sử Ký 21:8 - Bản dịch Truyền thống
Trong đời Giô-ram, Ê-đôm phản nghịch cùng Giu-đa, và lập một vua cho mình.