2 Sử ký 11:12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
còn trong mỗi thành, người sắm khiên và giáo, làm cho các thành ấy rất bền vững. Đất Giu-đa và đất Bên-gia-min đều thuộc về người.