2 Sử ký 1:15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vua làm cho bạc vàng trong Giê-ru-sa-lem ra thường như đá sỏi, và cây bá hương nhiều như cây sung nơi đồng bằng.