1 Sử ký 9:23 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ay vậy, chúng và con cháu của chúng, đều theo ban thứ, mà coi giữ các cửa đền của Đức Giê-hô-va, tức là đền tạm.