1 Sử ký 7:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Con trai của Bên-gia-min là Bê-la, Bê-ke, và Giê-đi -a-ên, ba người.