1 Sử ký 6:3-15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
3
Con trai của Am-ram là A-rôn, Môi-se và Mi-ri-am. Con trai của A-rôn là Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê -a-sa, và Y-tha-ma.
4
Ê-lê -a-sa sanh Phi-nê -a; Phi-nê -a sanh A-bi-sua;
5
A-bi-sua sanh Bu-ki, Bu-ki sanh U-xi;
6
U-xi sanh Xê-ra-hi-gia; Xê-ra-hi-gia sanh Mê-ra-giốt;
7
Mê-ra-giốt sanh A-ma-ria; A-ma-ria sanh A-hi-túp;
8
A-hi-túp sanh Xa-đốc; Xa-đốc sanh A-hi-ma-ách;
9
A-hi-ma-ách sanh A-xa-ria; A-xa-ria sanh Giô-ha-nan;
10
Giô-ha-nan sanh A-xa-ria, là kẻ làm chức tế lễ trong đền vua Sa-lô-môn đã xây ở thành Giê-ru-sa-lem.
11
A-xa-ria sanh A-ma-ria; A-ma-ria sanh A-hi-túp;
12
A-hi-túp sanh Xa-đốc; Xa-đốc sanh Sa-lum;
13
Sa-lum sanh Hinh-kia; Hinh-kia sanh A-xa-ria;
14
A-xa-ria sanh Sê-ra-gia; Sê-ra-gia sanh Giê-hô-xa-đác;
15
Giê-hô-xa-đác bị bắt làm phu tù khi Đức Giê-hô-va dùng tay Nê-bu-cát-nết-sa mà bắt dẫn dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem đi.