1Sử Ký 4:39 - Bản dịch Truyền thống
Chúng sang qua Ghê-đô, đến bên phía đông của trũng, để kiếm đồng cỏ cho đoàn súc vật mình.