1 Sử ký 4:39 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chúng sang qua Ghê-đô, đến bên phía đông của trũng, để kiếm đồng cỏ cho đoàn súc vật mình.