1Sử Ký 22:3 - Bản dịch Truyền thống
Đa-vít cũng dự bị nhiều sắt, đường làm đinh cánh cửa và mấu cửa, cùng nhiều đồng không thể cân được,