1 Sử ký 21:25 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ay vậy, Đa-vít mua cái chỗ sân ấy trả cho Ot-nan giá bằng siếc-lơ, cân nặng sáu trăm siếc-lơ.