1 Sử ký 21:20 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ot-nan xây lại, thấy thiên sứ; bốn con trai người ở với người đều ẩn mình đi. Vả, bấy giờ Ot-nan đương đạp lúa miến.