1 Sử ký 12:34 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Về Nép-ta-li, có một ngàn quan cai, với ba vạn bảy ngàn người cầm khiên cầm giáo theo mình.