2 Các vua 9:24 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Giê-hu nắm lấy cung mình bắn, tên trúng nhằm Giô-ram giữa hai vai, thấu ngang trái tim, và người ngã xuống trong xe mình.