2 Các vua 4:33 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ê-li-sê vào trong phòng, đóng cửa lại, có đứa trẻ và mình ở trong, rồi cầu nguyện cùng Đức Giê-hô-va.