2 Các vua 4:32 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khi Ê-li-sê vào nhà, thấy đứa trẻ đã chết, nằm sải trên giường.