2Các vua 4:32 - Bản dịch Truyền thống
Khi Ê-li-sê vào nhà, thấy đứa trẻ đã chết, nằm sải trên giường.