2Các vua 3:6 - Bản dịch Truyền thống
Bấy giờ, vua Giô-ram đi ra khỏi Sa-ma-ri kiểm điểm cả Y-sơ-ra-ên.