2 Các vua 3:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Bấy giờ, vua Giô-ram đi ra khỏi Sa-ma-ri kiểm điểm cả Y-sơ-ra-ên.