2Các vua 24:8 - Bản dịch Truyền thống
Giê-hô-gia-kin được mười tám tuổi khi lên làm vua; người cai trị ba tháng tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ người tên là Nê-hu-ta, con gái của En-na-than ở Giê-ru-sa-lem.