2Các vua 2:25 - Bản dịch Truyền thống
Từ đó Ê-li-sê đi đến núi Cạt-mên; đoạn từ nơi ấy người trở về Sa-ma-ri.