2 Các vua 19:34 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì tại cớ ta và Đa-vít, kẻ tôi tớ ta, ta sẽ binh vực thành này đặng cứu nó.