2 Các vua 17:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đoạn, vua A-si-ri đi lên xâm chiếm cả xứ, đến vây Sa-ma-ri trong ba năm.