2Các vua 17:5 - Bản dịch Truyền thống
Đoạn, vua A-si-ri đi lên xâm chiếm cả xứ, đến vây Sa-ma-ri trong ba năm.