2 Các vua 17:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Sanh-ma-na-sa, vua A-si-ri, đi lên hãm đánh Ô-sê; người bị thần phục Sanh-ma-na-sa và đóng thuế cho người.