2 Các vua 11:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khi A-tha-li, mẹ của A-cha-xia, thấy con trai mình đã chết rồi, bèn chổi dậy giết hết thảy dòng vua.